Privacy statement Indicatio (KvK 68251335)

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Indicatio persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft Indicatio opgesteld om u te informeren over hoe Indicatio met persoonsgegevens omgaat.

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens
  Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Indicatio zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Indicatio heeft een privacy beleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid van Indicatio wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.
  .
 2. Persoonsgegevens
  Indicatio verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Indicatio gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover Indicatio als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt.Indicatio verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:
 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etc.
 •  Sollicitanten: hiervoor verwijzen wij u graag naar het nieuwe privacy statement recruitment.

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Indicatio (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Indicatio uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

 1. Doeleinden
  Indicatio verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten van Indicatio.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het onderhouden van contact.
 • Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Marketing.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.
 1. Grondslagen
  Indicatio gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.Indicatio verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft. Tevens verwerkt Indicatio persoonsgegevens, omdat Indicatio of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indicatio verwerkt gegevens van haar personeel primair op basis van de met de personeelsleden gesloten (arbeids)overeenkomsten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

 1. Verstrekking aan derden
  In het kader van haar dienstverlening kan Indicatio persoonsgegevens uitwisselen. Indicatio kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Indicatio aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.
 1. Profilering
  Indicatio maakt gedragsanalyses van de informatie die Indicatio over u verzamelt. Dit doet Indicatio om de dienstverlening te kunnen verbeteren.
 1. Cookies
  Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
 1. Hoe Indicatio uw gegevens beveiligt
  Indicatio vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Indicatio passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Alle medewerkers van Indicatio hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.
 1. Inbreuk op de beveiliging
  Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Indicatio heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek. Zie punt “Vragen – klachten” hieronder voor de contactgegevens.Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.
 1. Hoe lang Indicatio uw gegevens bewaart
  Indicatio zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten mogelijk langer bewaard worden, omdat Indicatio zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.
 1. Uw rechten
  De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.
  .
  Informatie
  Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
  .
  Inzage
  U kunt vragen om inzage als u denkt dat Indicatio persoonsgegevens van u verwerkt, Indicatio geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.
  .
  Rectificatie of gegevenswissing
  Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Indicatio van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Indicatio vragen uw gegevens te wissen. Indicatio zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Indicatio zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.
  .
  Beperking en bezwaar
  U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Indicatio te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Is er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Indicatio uw verzoek honoreren. Indicatio zal haar besluit aan u melden.Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie punt “Vragen – klachten” hieronder voor de contactgegevens.
 1. Vragen – klachten
  Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Indicatio, laat dit dan vooral aan ons weten. Indicatio zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken.
  .
  Contactadres:
  Indicatio
  T.a.v. privacy officer
  privacy@indicatio.nl
  Oliemolen 1
  7751 DV  Dalen
  .
  Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Wijzigingen privacyverklaring
  Indicatio kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Indicatio raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2018.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland