Algemene voorwaarden van indicatio (KvK 68251335)

1.        Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2.      Opdrachtnemer: indicatio. indicatio houdt toezicht op alle opdrachten die zij heeft ontvangen, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend overeengekomen is dat een werknemer van indicatio de opdracht zal uitvoeren. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor de hiervoor genoemde situatie een regeling biedt en artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

1.3.      Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden die vermeld zijn in de opdrachtbevestiging.

1.4.      Waarderingswerkzaamheden: werkzaamheden inzake het waarderen van ondernemingen, aandelenpakketten, economische schade en intellectueel eigendom en het uitvoeren van purchase price allocations en impairment analyses.

1.5.      Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.

1.6.      Producten: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen, analyses, rapporten, schriftelijke uitingen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.7.      Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2.        Toepasselijkheid

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en zowel schriftelijke als mondelinge overeenkomsten die opgesteld zijn door Opdrachtnemer, alsook op alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2.      Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.      Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4.      Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.5.      Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

2.6.      De onderliggende Overeenkomst geeft – tezamen met deze algemene voorwaarden – alle afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken of gedane voorstellen komen te vervallen met het sluiten van de Overeenkomst.

3.        Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1.      Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2.      Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

3.3.      Wijzigingen in de ondertekende opdrachtbevestiging of in de ‘voor akkoord’ getekende offerte waardoor de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, zullen door Opdrachtnemer worden beschouwd als een (nader) aanbod van Opdrachtgever waaraan Opdrachtnemer niet is gebonden. De overeenkomst van opdracht komt alsdan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer het (nadere) aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.

3.4.      De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5.      In geval van een mondeling verstrekte opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede in het geval dat een getekende opdrachtbevestiging of een ‘voor akkoord’ getekende offerte niet of nog niet door Opdrachtnemer retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt gestart.

3.6.      Het staat Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrij met alle middelen te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.7.      De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit de inhoud, de aard of de strekking van de Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.8.      Na beëindiging van de Overeenkomst blijft het bepaalde in de artikelen ‘Intellectuele eigendom’, ‘Honorarium’ en ‘Aansprakelijkheid en vrijwaring’ onverminderd van kracht.

4.     Medewerking Opdrachtgever

4.1.      Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

4.2.      Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorts op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is.

4.3.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van voornoemde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.4.      De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5.      Van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden is Opdrachtgever verplicht een deugdelijke kopie ten behoeve van zichzelf te behouden.

4.6.      Zolang Opdrachtgever de in het kader van de uitvoering van Werkzaamheden verlangde gegevens niet, of niet naar behoren heeft verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

4.7.      Na voltooiing van de opdracht stelt Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Bescheiden ter hand van de Opdrachtgever, behoudens het bepaalde in het artikel ‘Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom’. Een vordering van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot afgifte van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden, vervalt een jaar na voltooiing van de opdracht.

5.        Uitvoering van de opdracht

5.1.      Opdrachtnemer voert de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden uit met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de op hem van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels, die de Opdrachtnemer steeds volledig dient te respecteren.

5.2.      Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.      Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden op te zeggen.

5.4.      Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviseursteam (werknemers en/of derden) wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Werkzaamheden is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam of van de in te zetten persoon niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de Werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.

5.5.      Opdrachtgever noch Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel binnen een jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen zonder te overleggen met de wederpartij.

5.6.      Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door Opdrachtnemer, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor Opdrachtgever optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien een derde zijn aansprakelijkheid in verband met de Werkzaamheden wenst te beperken, is de Opdrachtnemer van oordeel, dat de aan Opdrachtnemer gegeven Opdrachten de bevoegdheid omvatten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.7.      Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de Werkzaamheden dient af te ronden niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen ter beschikking zijn gesteld.

5.8.      Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden gerechtigd door middel van elektronische middelen met elkaar te communiceren.

6.        Geheimhouding en exclusiviteit

6.1.      Tenzij wettelijke of beroepsregels aan Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2.      Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6.3.      Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd Bescheiden die Opdrachtgever aan hem ter beschikking heeft gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen, tenzij Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is.

6.4.      Opdrachtgever zal gedurende de Overeenkomst geen opdracht tot soortgelijke Werkzaamheden verstrekken aan derden, behalve na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever geen opdrachten van een andere Opdrachtgever te aanvaarden indien de aanvaarding en/of uitvoering daarvan leidt tot tegenstrijdige belangen tussen de betreffende Opdrachtgevers.

6.5.      Opdrachtgever zal alleen na toestemming van Opdrachtnemer rechtstreeks contacten onderhouden met door Opdrachtnemer bij hem geïntroduceerde partijen. Dit geldt evenzeer indien deze partijen Opdrachtgever benaderen.

7.        Intellectueel eigendom

7.1.      Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

7.2.      Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Producten van Opdrachtnemer al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3.      Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan de Producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, doch eerst na voorafgaande mededeling aan Opdrachtnemer.

8.        Overmacht

8.1.      Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2.      Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

9.        Honorarium

9.1.      Het honorarium van Opdrachtnemer met betrekking tot Waarderingswerkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

9.2.      Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Tevens kan het honorarium voor Werkzaamheden niet zijnde Waarderingswerkzaamheden, mits schriftelijk overeengekomen, worden verhoogd met een transactievergoeding.

9.3.      Indien een transactievergoeding is overeengekomen, is deze verschuldigd wanneer de (ver)koop van ondernemingen of aandelenpakketten plaatsvindt (i) tijdens de looptijd van de Overeenkomst of tijdens de 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht of Opdrachtnemer een of meer van de (ver)kopende partijen heeft aangebracht en ongeacht of Opdrachtnemer advies heeft verleend ter zake van de (ver)koop, of (ii) tijdens de 24 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, indien binnen deze periode alsnog een (ver)koop tot stand komt aan een partij die Opdrachtnemer heeft aangedragen of waarbij Opdrachtnemer – rechtstreeks of middellijk – als partij tijdens de duur van de opdracht betrokken is geweest, of die mede door Werkzaamheden van Opdrachtnemer tijdens de duur van de Overeenkomst is voorbereid.

9.4.      Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.5.      Indien niet uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding opgenomen, zijn algemene kosten, zoals reis-, verblijf-, communicatie- en databasekosten, niet in de tarieven van Opdrachtnemer inbegrepen.

9.6.      Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.7.      Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, in de tarieven begrepen factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.       Betaling

10.1.     Opdrachtgever dient het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.

10.2.     Opdrachtgever dient de transactievergoedingen of een deel daarvan te voldoen op of voor het tijdstip van overdracht in het kader van de gerelateerde transactie of een deel van de transactie bij de notaris.

10.3.     Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) een schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

10.4.     Indien op vervolg van het derde lid de Opdrachtnemer na 90 dagen nog in gebreke is, kan in geval van een meerderheidsaandeelhouder bij de Opdrachtgever ook de natuurlijke persoon achter deze meerderheidsaandeelhouder in privé worden aangesproken op de openstaande vordering.

10.5.     Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de te vorderen bedrag/bedragen, met een minimum van € 300.

10.6.     Ingeval twee of meer (rechts-)personen aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden hebben gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.7.     Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn Werkzaamheden middels een factuur een of meer naar redelijkheid en billijkheid bepaalde voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer bevoegd, tot het moment van betaling of voldoende zekerheidsstelling door Opdrachtgever, zijn Werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten dan wel te staken en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.       Reclames

11.1.     Opdrachtgever dient reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

11.2.     Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.3.     In geval van een, naar oordeel van Opdrachtnemer, terecht ingediende reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11.4.     Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

12.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1.     Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium voor de uitvoering van de Werkzaamheden die verband houden met de schade. Bij een Opdracht met een doorlooptijd van meer dan twee maanden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht dat Opdrachtnemer in de laatste maand voorafgaand aan die fouten bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 50.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van handelingen of nagelaten handelingen van Opdrachtgever;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelingen of nagelaten handelingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een aan Opdrachtnemer verbonden organisatie;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

12.3.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens schade die het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van de verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

12.4.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen, ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever en direct of indirect bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel dat Opdrachtnemer de schade door opzet of grove schuld veroorzaakt heeft.

12.5.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, die gerechtigd zijn, gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen die Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

12.6.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid verhogende bedingen die verband houden met en/of voortvloeien uit een boete-, vrijwarings- , garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid zou hebben bestaan.

12.7.    Opdracht vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit het toezeggen van of adviseren over een rendement, rentabiliteit en/of opbrengstverwachting, het beheren van vermogen, dan wel het geven van beleggingsadviezen.

12.8.     Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

12.9.     Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

13.       Wet bescherming persoonsgegevens

13.1.     In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

13.2.     Opdrachtnemer kan persoonsgegevens verwerken ter optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever, alsmede om Opdrachtgever, personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden te kunnen benaderen.

13.3.     Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, conform de vigerende privacywet- en -regelgeving.

13.4.     Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

14.       Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom

14.1.     Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Opdrachtnemer.

15.       Vervaltermijn

15.1.     Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer vervallen door het verloop van een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

16.       Opzegging

16.1.     Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de Overeenkomst middels schriftelijke opzegging te beëindigen voordat de opdracht is voltooid, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet.

16.2.     In het geval Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden.

16.3.     Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte Werkzaamheden.

17.       Opschortingsrecht

17.1.     Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

18.       Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1.     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

18.2.     Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

18.3.     In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Bert Hidding RV QC

partner

Bel ons

+31 655 335 705

Bezoek ons

Oliemolen 1
7751 DV  Dalen
Nederland